โกล 4 เอฟ 100 ซีซี

ชื่อสินค้า : โกล 4 เอฟ
ชื่อสามัญ : อ๊อกซีฟลูออร์เฟน 48% W/V SC (Oxyfluorfen)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 21-2554
กลุ่มสารเคมี : Diphenyl ether
ชื่อบริษัท : บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด