โคราซ (โพรคลอราซ)

ชื่อสินค้า : โคราซ
ชื่อสามัญ : โพรคลอราซ 45% EW (Prochloraz)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1165-2555
กลุ่มสารเคมี : Imidazoles
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด