โซฟิต 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : โซฟิต 300 อีซี
ชื่อสามัญ : เพรทิลาคลอร์ (Pretilachlor)
สารสำคัญ : 2-chloro-2′,6′-diethyl-N-(2-propoxyethyl)acetanilide 30% W/V EC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 121-2555
กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide [กลุ่ม K3 สารกำจัดวัชพืช]
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด