โนมินี่ บูเกิล 100 ซีซี

ชื่อสินค้า : โนมินี่ บูเกิล
ชื่อสามัญ : บิสไพริแบค-โซเดียม 10% W/V SC (Bispyribac-sodium) + ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล 6.9% W/V EC (Fenoxaprop-P-ethly)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ :
กลุ่มสารเคมี :
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด