โบร่า 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : โบร่า
ใบรับแจ้งเลขที่ : รส.529/2562 (กรมวิชาการเกษตร)
ปริมาณธาตุอาหารรอง :
โบรอน (B)………………………. 3.05%
ชื่อบริษัท : บริษัท เคโมคราฟ จำกัด