โปป๊อก (ไซเพอร์เมทริน) 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : โปป๊อก 35
ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน 35% W/V EC (Cypermethrin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1313-2555
กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid
ชื่อบริษัท : บริษัท อาคเนย์เกษตรกรรม จำกัด