โปรเคลม 250 ซีซี

ชื่อสินค้า : โปรเคลม 019 อีซี
ชื่อสามัญ : อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC (Emamectin benzoate)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 500-2555
กลุ่มสารเคมี : Avermectin [กลุ่ม 6]
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด