โฟลิเทค 100 ซีซี

ชื่อสินค้า : โฟลิเทค 025 อีซี
ชื่อสามัญ : เบตา-ไซฟลูทริน 2.5% W/V EC (Beta-cyfluthrin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2014-2555
กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด