แมมอท โฟลิไซม์ จีเอ 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : แมมอท โฟลิไซม์ จีเอ
ทะเบียนเลขที่ : 2787/2557 (กรมวิชาการเกษตร)
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……………………0%
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)…….17%
โพแทซที่ละลายน้ำได้ (K2O)……………5%
ชื่อบริษัท : บริษัท เทพวัฒนา จำกัด