โฟแมกซ์ คัลเซียมโบรอน 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : โฟแมกซ์ คัลเซียมโบรอน 400
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
แคลเซียม (CaO) 31.0%
สังกะสี (Zn) 1.4%
โบรอน (B) 0.1%
ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ : –
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด