โฟแมกซ์ แมกนีเซียม 300 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : โฟแมกซ์ แมกนีเซียม 300
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
แมกนีเซียม (MgO) 31.0%
ใบรับแจ้งเลขที่ : รส. 544/2561 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด