โอไม้ท์ ซุปเปอร์ 4 ลิตร

ชื่อสินค้า : โอไม้ท์ ซุปเปอร์ 570 อีดับเบิ้ลยู
ชื่อสามัญ : โพรพาร์ไกต์ 57% EW (Propargite)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 221-2555
กลุ่มสารเคมี :
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด