ไดมีการ์ด 20 อีซี (อะมิทราซ)

ชื่อสินค้า : ไดมีการ์ด 20 อีซี
ชื่อสามัญ : อะมิทราซ 20% EC (Amitraz)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 272-2559
กลุ่มสารเคมี : Formamidine
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด