ไตรคลอริค 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : ไตรคลอริค
ชื่อสามัญ : ไตรโคลเพอร์ บิวทอกซี่เอทิล เอสเทอร์ (Triclopyr butoxyethyl ester)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 242-2555
กลุ่มสารเคมี : Pyridinecarboxyic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด