ไทก้า (ยาคุมฆ่า) 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : ไทก้า
ชื่อสามัญ : โคลมาโซน + โพรพานิล 12% + 27% W/V EC (Clomazone + Propanil)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1814-2557
กลุ่มสารเคมี : Isoxazolidinone + Anilide
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด