ไพแองเคอร์ 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : ไพแองเคอร์
ชื่อสามัญ : ไพริเบนโซซิม (Pyribenzoxim)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2049-2555
กลุ่มสารเคมี : Pyrimidinyloxybenzoic
ชื่อบริษัท : บริษัท พิทสุลิน จำกัด