ไฟราแทน 95 1 กก

ชื่อสินค้า : ไฟราแทน 95
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี โซเดียมซอลต์ 95% SP (2,4-D Sodium Salt)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1505-2555
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท เจียไต๋ จำกัด