ไวท๊อกซ์โอโมน (ช้างแดงผง) 1 กก

ชื่อสินค้า : ไวท๊อกซ์โอโมน
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี โซเดียมซอลต์ 95% SP (2,4-D Sodium Salt)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1463-2555
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท เอส.ซี. ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด