ไรซ์บอม (เพิ่มราก) รูทบอมบ์ (เดิม)

ชื่อสินค้า : ไรซ์บอม
ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ : 2851/2563 (กรมวิชาการเกษตร)
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……………………0%
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)…….18%
โพแทซที่ละลายน้ำได้ (K2O)………….14%
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด