เชียร์บูม 1 ลิตร (อีทีฟอน)

ชื่อสินค้า : เชียร์บูม
ชื่อสามัญ : อีทีฟอน 48 % W/V SL (Ethephon)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2180-2561
กลุ่มสารเคมี : Ethylene generator
ชื่อบริษัท : บริษัท เมเจอร์ฟาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด