แมกเนท

ชื่อสินค้า : ปุ๋ยเคมี แมกเนท
ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ : 1764/2556 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด