โกลด้า แมกซ์ (เต็มรวง เต็มผล รสชาติดี สีสวย)

ชื่อสินค้า : โกลด้า แมกซ์
ทะเบียนเลขที่ : 3288/2562 (กรมวิชาการเกษตร)
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……………………0%
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)…….26%
โพแทซที่ละลายน้ำได้ (K2O)………….26%
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด