โฟแมกซ์ แมงกานีส 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : โฟแมกซ์ แมงกานีส 500
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
แมงกานีส (Mn) 26.0% W/V
ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ : –
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด